ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE OVERNAME MODULE

 

1. DEFINITIES

Algemene Voorwaarden : de huidige algemene gebruiksvoorwaarden van de Site.

Elementen : het geheel van de inhoud van de pagina’s van de Site en van de elementen, met inbegrip van de informatie en resultaten geleverd door de overname module op de Site voor de Gebruikers.

Verkooppunt : elk verkooppunt dat lid is van het RENAULT-netwerk, die deelneemt aan de door de Site aangeboden dienst en die geïnteresseerd kan zijn om het Voertuig van de Gebruiker te verwerven.

Site : de website die toegankelijk is op het adres www.renault.be

Gebruiker : elke privépersoon, natuurlijke persoon, die de Site gebruikt en zijn Voertuig wenst te laten schatten met het oog op een eventuele overdracht aan een Verkooppunt.

Voertuig : het tweedehands voertuig, dat eigendom is van de Gebruiker gedurende ten minste 6 maanden (de datum van de grijze kaart geldt als bewijs), waarvoor hij op de Site een schatting van zijn overname-waarde door een Verkooppunt wenst te verkrijgen. Uiteraard komen alleen de voertuigen die voldoen aan de criteria inzake anciënniteit en/of aantal kilometers van kracht op de dag van het schattingsverzoek van de Gebruiker, in aanmerking voor een schatting.

 

2. VOORWERP

Deze Algemene Voorwaarden strekken ertoe om de modaliteiten en voorwaarden te bepalen voor de module van overname van het Voertuig en van zijn Elementen door de Gebruiker en van de in verbindingstelling van de Gebruiker met een Verkooppunt. Er wordt gepreciseerd dat het gebruik van de overnamemodule en het raadplegen van de Elementen afhankelijk zijn van de naleving door de Gebruiker van alle bepalingen van de Algemene Voorwaarden.

De Site biedt een service aan om de waarde van tweedehandse voertuigen te schatten teneinde de verkoop van deze voertuigen door particuliere verkopers en hun in verbindingstelling  met een Verkooppunt te vergemakkelijken.

De Gebruiker erkent dat de overnamewaarde van zijn Voertuig door de Site alleen ter informatie wordt verstrekt en dat deze noch de Site, RENAULT noch de Verkooppunten bindt.

 

3. WIJZIGING, UPDATE EN AANVAARDING

RENAULT behoudt zich het recht om op elk moment en zonder kennisgeving huidige Algemene Voorwaarden en alle Elementen die voorgesteld zijn op de Site te wijzigen en te updaten.

Het louter raadplegen van de Elementen en het gebruik van de Site door de Gebruiker geldt als aanvaarding zonder voorbehoud van de Algemene Voorwaarden in hun laatste versie.

 

4. WERKING VAN DE SITE


Om een schatting te verkrijgen van de overnamewaarde van het Voertuig dat de Gebruiker wenst te verkopen, moet hij alle door de Site vereiste velden invullen door het verstrekken van gedetailleerde informatie met name inzake zijn identiteit, en de kenmerken en de staat van het Voertuig. Deze gegevens zullen verwerkt worden volgens de regels vermeld in artikel 11 hieronder.

De Site staat alleen open voor privépersonen, die eigenaars zijn van een Voertuig waarvoor zij een schatting van de overnamewaarde wensen te verkrijgen.

Er zij aan herinnerd dat enkel de voertuigen die voldaan aan de criteria van anciënniteit en/of aantal kilometers van kracht op de dag van het schattingsverzoek van de Gebruiker aanleiding kunnen geven tot schatting.

In het geval waarin het Voertuig van de Gebruiker niet in aanmerking zou komen voor een schatting, zal de Gebruiker opnieuw worden gecontacteerd door het Verkooppunt dat hij uitgekozen heeft om een afspraak op de Site overeen te komen zodat een fysieke inspectie van zijn voertuig uitgevoerd kan plaatsvinden.

 

5. SCHATTING DOOR DE SITE VAN DE OVERNAMEWAARDE VAN HET VOERTUIG

De schatting van de Overnamewaarde door de Site is gebaseerd op de door de Gebruiker verstrekte informatie. Deze informatie geeft de Site de mogelijkheid om bij wijze van indicatie en zonder verplichting de Gebruiker een geschatte overnamewaarde van het Voertuig in euro’s te geven, alle belastingen inbegrepen, en berekend op basis van de marktwaarde van het tweedehands voertuig in België en Luxemburg.

De schatting wordt gegeven voor een Voertuig die verkocht is door een privépersoon aan een professioneel, in staat en zonder verhaal, tegen contante betaling. De voorgestelde overnamewaarde is in het algemeen lager dan de prijs die zou kunnen worden verkregen door het Voertuig rechtstreeks aan een ander privépersoon te verkopen, en dit om rekening te houden met onder andere de kosten van opknappen, wederverkoopkosten, garantiekosten en de marge van de professionele  koper.

Elke vrijwillige of onvrijwillige fout in de door de Gebruiker verstrekte informatie zou aanleiding kunnen geven tot een verkeerde schatting die niet zou kunnen gebruikt worden door de Gebruiker of door het Verkooppunt.

Indien een door de Site vastgestelde menselijke of computerfout zou leiden tot een verkeerde schatting van de overnamewaarde van de Gebruiker, verbindt de Site zich ertoe de Gebruiker zo snel mogelijk ervan op de hoogte te stellen nadat de fout is vastgesteld.

In geen enkel geval kunnen de Site en RENAULT aansprakelijk worden gehouden voor een verkeerde schatting voortvloeiende uit een menselijke of computerfout.

 

6. ADMINISTRATIE VAN DE SCHATTING

Om een overnameschatting te verkrijgen moet de Gebruiker volledige, gedetailleerde, correcte en trouwe informatie verstrekken over het Voertuig en zijn kenmerken evenals op zijn identiteit en de middelen om met hem contact op te nemen, in de daartoe voorziene formulieren van de Site.

De indicatieve schatting zal zo snel mogelijk per e-mail naar de Gebruiker worden verzonden, naar het e-mailadres dat hij zal hebben medegedeeld aan RENAULT.

Deze schatting kan slechts dienen als basis voor de definitieve vaststelling van de waarde van Overname door het Verkooppunt gedurende een periode van 10 (tien) dagen nadat het verzonden is.

Als de Gebruiker dus zijn Voertuig wenst te verkopen aan één van de door de Site voorgesteld Verkooppunten, vanaf de door de Gebruiker aangegeven postcode, zal hij zijn Voertuig met de grijze kaart op zijn naam aan het Verkooppunt moeten aanbieden, evenals alle hieronder gevraagde documenten, binnen een termijn van 10 (tien) dagen na het verzenden van de schatting per e-mail.

Na het bovenvermelde termijn van 10 (tien) dagen, zal een nieuwe schatting van de overnamewaarde noodzakelijk zijn. Het zal mogelijk zijn om de schatting opnieuw te laten maken op de Site door de eigenaar van het Voertuig, of rechtstreeks door het Verkooppunt op het moment van de inspectie van het Voertuig.

Een aanzienlijk verschil in de verstrekte informatie met betrekking tot het Voertuig (namelijk met betrekking tot het model, type, versie, motor, kilometerstand, kleur, opties, enz.) tussen de datum van schatting van de waarde op de Site en het aanbieden van het Voertuig bij het Verkooppunt voor de fysieke expertise zal automatisch de door de Site verstrekte schatting vervallen en zal een nieuwe schatting vereist zijn.

Voor wat de kilometerstand betreft: elk verschil van meer dan 100 (honderd) kilometer tussen de omschrijving van het Voertuig dat online op de Site is gegeven en de werkelijke kilometerstand op het moment van de fysieke inspectie van het Voertuig door het Verkooppunt, vormt een aanzienlijk verschil in de zin van deze clausule.

 

7. FYSIEKE INSPECTIE VAN HET VOERTUIG DOOR EEN VERKOOPPUNT

Als de Gebruiker zijn Voertuig aan een Verkooppunt wenst te verkopen, zal hij zich daar fysiek moeten aanbieden met zijn Voertuig voor een gratis fysieke inspectie van het Voertuig. Deze inspectie is bedoeld om na te gaan of het Voertuig in alle opzichten overeenstemt met de informatie die de Gebruiker online op de Site heeft verstrekt.

Het Verkooppunt zal overgaan tot een gedetailleerde inspectie van het Voertuig en de staat ervan. Tijdens deze inspectie die volledig kosteloos is voor de eigenaar van het Voertuig aanvaardt hij dat zijn Voertuig onderworpen wordt aan verschillende onderzoeken, waaronder :

- een controle van de toestand van de verf en de motorolie

- een test op de weg van een afstand van maximaal 50 (vijftig) kilometer

- een analyse van de onderhoudshistoriek (gedocumenteerd door het onderhoudsboekje en de bijbehorende facturen)

- een verificatie van eigendomsrechtenbezit van het Voertuig, van zijn registratie in de databanken die door de fabrikanten, het Ministerie van Binnenlandse zaken of de verzekeraars aan het Verkooppunt ter beschikking zijn gesteld.

Aan het einde van deze fysieke inspectie kan het Verkooppunt naar eigen goeddunken en op eigen kosten, indien het dit nodig acht, een grondiger mechanisch onderzoek van zijn Voertuig uitvoeren of laten uitvoeren binnen een maximumtermijn van 48 (achtenveertig) gewerkte uren na de fysieke inspectie van het Voertuig.

In het geval dat dit aanvullende onderzoek aanzienlijke gebreken aan het licht brengt die niet aangetroffen worden tijdens de algemene inspectie van het Voertuig, is het Verkooppunt vrij om het Voertuig niet aan te schaffen.

Hierbij wordt verduidelijkt dat, tijdens de inspectie en het gebeurlijk onderzoek van het Voertuig, het Verkooppunt de volledige verantwoordelijkheid draagt voor de bewaring van het Voertuig en aansprakelijk is voor alle schade die zij dienaangaande zou kunnen lijden ervan.

 

8.  BEPALING VAN DE OVERNAMEWAARDE VAN HET VOERTUIG DOOR EEN VERKOOPPUNT

Er zij aan herinnerd dat het Verkooppunt op geen enkele manier gebonden is aan de schatting van de overnamewaarde die door de Site voor het Voertuig wordt aangeboden.

De resultaten van de fysieke inspectie (en in voorkomend geval van het aanvullende onderzoek) zullen het verkooppunt de mogelijkheid geven om desgewenst aan de eigenaar van het Voertuig een overnamewaarde voor te stellen die gelijk, lager of hoger is dan de door de Site aangeboden geschatte waarde.

De waarde kan namelijk naar beneden worden herzien als:

- het Voertuig niet exact in overeenstemming is met de door de Gebruiker gegeven beschrijving op de Site of als

- de op het Voertuig uitgevoerde fysieke inspectie defecten aan het licht brengt die niet online op de Site werden beschreven.

De eigenaar van het Voertuig zal dan volledig vrij zijn om deze nieuwe schatting van de overnamewaarde die door het Verkooppunt gemaakt is te aanvaarden of te weigeren.

RENAULT kan nooit aansprakelijk worden gesteld, met name in geval van een meningsverschil tussen een Gebruiker en een Verkooppunt met betrekking tot de Elementen en in het bijzonder tot de door de Site verstrekte resultaten en/of het sluiten of het uitvoeren van de verkoopovereenkomst die rechtstreeks tussen de Gebruiker en het Verkooppunt tot stand is gebracht.  

 

9. LEVERING EN BETALING VAN HET VOERTUIG

Als de eigenaar van het Voertuig de overnamewaarde van het Voertuig aanvaardt die vastgesteld is door het Verkooppunt, heeft hij een maximumtermijn van 48 (achtenveertig) gewerkte uren om zijn Voertuig aan het Verkooppunt te leveren, met naleving van zijn openingsuren, in dezelfde toestand en met een maximum van 50 (vijftig) kilometer meer op de teller dan tijdens de op het Voertuig uitgevoerde inspectie en/of onderzoek.

Het Voertuig moet door zijn eigenaar bij het Verkooppunt worden overhandigd op zijn eigen kosten. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk akkoord, zal het Verkooppunt in geen enkel geval het Voertuig elders dan in haar vestigingen in bezit nemen.

De eigenaar zal het Voertuig overhandigen aan het Verkooppunt samen met alle documentatie die erop betrekking heeft, zoals hieronder en niet-exhaustief aangegeven:

- het kentekenbewijs (grijze kaart),

- originele certificaten van overeenstemming of certificaten van immatriculatie,

- het onderhoudsboekje en de bijbehorende facturen,

- de informatie betreffende de mogelijke garantie van het Voertuig,

- de gebruikershandleiding van het Voertuig en zijn elektronische uitrusting,

- alle contactsleutelsets (minimaal 2 (twee)),

- de veiligheidscodes van de elektronische apparaten,

- de update-instrumenten voor voertuigtechnologie, indien van toepassing.

Er zij aan herinnerd dat enkel de eigenaar van het Voertuig zoals hij in het kentekenbewijs (grijze kaart) van het Voertuig wordt aangegeven en naar behoren geïdentificeerd door 2 (twee) identiteitsbewijzen met foto, waaronder een identiteitskaart of een paspoort, en die zijn woonplaats kan verantwoorden aan de hand van een factuur van gas-elektriciteit of telefoon, als verkoper van het Voertuig aanvaard kan worden. Hij zal dan al deze bewijsstukken moeten meenemen op het moment van de verkoop en deze aan het Verkooppunt voorleggen.

Als de eigenaar van het Voertuig de door het Verkooppunt voorgestelde overnamewaarde aanvaardt en het Voertuig geleverd wordt samen met de hierboven vermelde documenten, ondertekenen de eigenaar van het Voertuig en het Verkooppunt een verkoopovereenkomst die onderworpen is aan de in huidige Algemene Voorwaarden vermelde overnamevoorwaarden.

De eigenaar van het Voertuig en het Verkooppunt blijven tot aan de ondertekening van de twee partijen van de verkoopovereenkomst volledig vrij om de transactie met betrekking tot het Voertuig te aanvaarden of te weigeren.

De betaling van het Voertuig door het Verkooppunt aan de eigenaar zal gebeuren door overschrijving naar een bankrekening die exclusief is geopend op naam van de eigenaar van het Voertuig, tegen overlegging van alle bovenvermelde documentatie, van de door het Verkooppunt en de eigenaar van het Voertuig ondertekende Overnameovereenkomst en van de bovenvermelde woonplaats- en identiteitsbewijzen.

 

10. AAN EEN AUTOLENING ONDERWORPEN VOERTUIG

De verkoop van een Voertuig dat gefinancierd wordt, is mogelijk op voorwaarde dat alle originele documenten met betrekking tot de overblijvende financiering aan het Verkooppunt worden voorgelegd op het moment van zijn aanbieding bij het Verkooppunt voor de voorafgaande algemene inspectie.

Het Verkooppunt dat het Voertuig met kennis van zaken zal gekocht hebben zal de eigenaar van het Voertuig bijstaan in de onder te nemen stappen ten aanzien van zijn financieringsorgaan als hij dat wenst.

In het geval dat het nog openstaande bedrag van de lening groter is dan de overeengekomen overnamewaarde, is de eigenaar van het Voertuig aansprakelijk voor het verschil tussen de overnamewaarde en het nog openstaande bedrag voor het Voertuig en zal hij dit bedrag aan het Verkooppunt betalen op het moment van de ondertekening van de verkoopovereenkomst, per bankoverschrijving.

In het geval dat de overeengekomen overnamewaarde groter zou zijn dan het nog openstaande bedrag van de lening, zal het Verkooppunt de eigenaar verkoper van het Voertuig bijstaan in de nodige administratieve stappen ten aanzien van zijn financieringsorgaan die noodzakelijk zijn voor de vrijgave van de zekerheid op het Voertuig.

Ter indicatieve titel wordt gepreciseerd dat deze stappen minimum 10 (tien) tot 15 (vijftien) dagen kunnen duren. De eigenaar verkoper van het Voertuig wordt op de hoogte gebracht dat het ontbreken van de vrijgave van de zekerheid op het Voertuig een grond vormt voor het Verkooppunt om de verkoopovereenkomst te annuleren.

 

11. PERSOONSGEGEVENS

De evaluatie van de waarde van het Voertuig van de Gebruiker vereist dat RENAULT een aantal gegevens en in het bijzonder persoonsgegevens verzamelt.

De persoonsgegevens betreffende de Gebruiker zoals de achternaam, voornaam, postcode, email evenals de gegevens met betrekking tot zijn Voertuig zoals het registratienummer die het mogelijk maken om een natuurlijke persoon rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren zijn door RENAULT verwerkt in zijn hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking, overeenkomstig de Europese regeling inzake de bescherming van persoonsgegevens.

In het kader van de schatting van de overnamewaarde van zijn Voertuig en de daaruit voortvloeiende commerciële verwerking, erkent de Gebruiker dat het gebruik van de Site impliceert dat RENAULT persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, die in voorkomend geval aanleiding kunnen geven tot geolokalisering voor de bovenvermelde finaliteiten.

RENAULT verbindt zich ertoe de persoonsgegevens van de Gebruiker niet anderszins te gebruiken dan in het loutere kader van de nagestreefde doelstellingen.

RENAULT verbindt zich ertoe geen bewerking uit te voeren die  in strijd is met de bovenvermelde doelstellingen en geen informatie over de Gebruiker te publiceren, bekend te maken, of door te geven zonder diens voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming.

De Gebruiker is ingelicht dat zijn persoonsgegevens zouden kunnen worden gebruikt voor enquêtes, analyses of in het kader van commerciële operaties door RENAULT, haar filialen, haar commercieel netwerk en/of iedere vennootschap die een dienst aanbiedt voor rekening van RENAULT..

RENAULT zal de nodige fysieke, technische en organisatorische maatregelen nemen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te waarborgen, in het bijzonder om ze te beschermen tegen accidentele of onwettige vernietiging, toevallig verlies, wijziging, verspreiding of niet-toegestane toegang tot deze gegevens.

RENAULT verbindt zich ertoe de persoonsgegevens te bewaren voor een periode die niet langer is dan de periode die nodig zou zijn voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens werden verzameld of verwerkt.

De persoonsgegevens kunnen voor de bovengenoemde doeleinden aan de rechtspersonen van de RENAULT-groep, haar partners en dienstverleners worden meegedeeld, binnen de grenzen die nodig zijn voor het vervullen van de hun toevertrouwde taken.

RENAULT heeft ook de mogelijkheid om de persoonsgegevens met betrekking tot de Gebruiker mee te delen om te voldoen aan welkdanige wet of regelgeving die van kracht is of om te antwoorden aan welkdanige gerechtelijke of administratieve verzoeken.

De Gebruiker die zijn identiteit bewijst, heeft recht op toegang tot en recht op rectificatie van de persoonsgegevens die hem betreffen. Hij kan zich ook verzetten tegen het verwerken van deze gegevens voor direct-marketingdoeleinden, op eenvoudig en kosteloos verzoek via het adres contact.client@renault.be.

 

12. TOEGANG TOT DE SITE

De Elementen van de Site zijn toegankelijk via het Internet.

Alle kosten betreffende de toegang tot de Elementen, zowel materiële kosten, softwarekosten of internettoegangskosten zijn ten laste van de Gebruiker. De Gebruiker draagt als enige de verantwoordelijkheid voor de goede werking van zijn computerapparatuur en van zijn toegang tot Internet.

De Gebruiker verklaart de kenmerken evenals de grenzen van het Internetnetwerk te aanvaarden en erkent kennis te hebben van de aard van het internetnetwerk en, in het bijzonder, van zijn technische prestaties, responstijden om informatie te raadplegen, te ondervragen of te verzenden, van de onderbrekingsrisico’s en meer in het algemeen van de risico’s die verbonden zijn aan elke verbinding en verzending via Internet.

RENAULT verbindt zich ertoe alle haar ter beschikking staande middelen aan te wenden om een toegang van goede kwaliteit tot de Site en zijn Elementen te waarborgen, waarbij wordt verduidelijkt dat RENAULT niet gehouden is door enige resultaatsverplichting om dit te bereiken en is in geen enkel geval aansprakelijk voor verstoringen van de Site.

 

13. GEBRUIK VAN DE SITE DOOR DE GEBRUIKER

De Gebruiker verbindt zich ertoe aan de Algemene Voorwaarden te voldaan en waarborgt RENAULT tegen illegaal, oneigenlijk en/of onrechtmatig gebruik van de Elementen.

Persoonlijk gebruik van de Elementen sluit alle exploitatie voor enig ander doel uit. De Gebruiker moet zich ook onthouden van onder meer elke commerciële of met winstoogmerk exploitatie van het geheel of een deel van de Elementen.

De Gebruiker verbindt zich ertoe de Site te gebruiken in overeenstemming met de nationale en internationale regelgeving, en in het bijzonder om de Site niet te gebruiken voor het plaatsen, downloaden, verzenden of doorgeven van iedere inhoud, met name   : inhoud die gewelddadig is of die de waardigheid van de mens, de gelijkheid van mannen en vrouwen, de bescherming van kinderen en adolescenten zou kunnen schaden , onder meer door de vervaardiging, het transport en de verspreiding van berichten van gewelddadige of pornografische aard of van aard die de menselijke waardigheid ondermijnt; inhoud die het plegen van misdaden en misdrijven aanmoedigt; inhoud die

de consumptie van verboden stoffen aanmoedigt; inhoud die discriminatie, haat, geweld vanwege ras, etniciteit of natie veroorzaakt of zou kunnen veroorzaken; inhoud dat illegaal, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, lasterlijk, beledigend, vulgair, obsceen, bedreigend voor het privéleven van anderen of die de gevoeligheid van bepaalde personen zou beledigen; inhoud die andere gebruikers zou misleiden door de naam of bedrijfsnaam van anderen toe te eigenen; inhoud die de rechten van derden overtreedt, zoals, maar zijn niet beperkt tot het recht op handels- geheim, vertrouwelijkheid, vertrouwelijke informatie, handelsmerken, patenten en in het algemeen het recht op industriële of intellectuele eigendom of enig ander recht op beschermde informatie of inhoud; inclusief, maar niet beperkt tot, computervirussen of enig andere code of programma ontworpen om de functionaliteit van de Site en / of de inhoud ervan / of zijn Elementen, software, computer en / of  de telecommunicatiemiddelen te onderbreken, te vernietigen of te beperken.

De Gebruiker verbindt zich ertoe :

- regelmatig kennis te nemen van de Algemene Voorwaarden en deze na te leven;

- persoonlijke gegevens met betrekking tot andere Gebruikers niet te verzamelen noch op te slaan;

- op geen enkele wijze één of meer andere Gebruikers lastig te vallen;

- de werking van de Site niet te hinderen noch te verstoren.

 

14. TOEGANGSBEPERKING 


In geval van schending door de Gebruiker van de Algemene Voorwaarden wordt zijn toegang tot de Site automatisch geblokkeerd, zonder afbreuk te doen aan een gerechtelijke procedure die zou kunnen worden ingesteld door RENAULT en aan enige schadevergoeding die zou kunnen worden gevorderd aan de Gebruiker.

 

15. HYPERLINKS

Alle andere aan de Site verbonden websites (namelijk een hyperlink naar deze site of die daarvan is afgeleid) zijn niet gemaakt onder de controle van RENAULT.

Ingevolge hiervan is RENAULT niet aansprakelijk voor de beschikbaarheid van deze websites, hun inhoud, advertenties, of voor de producten of diensten die op of vanaf deze websites beschikbaar zijn. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik ervan.

 

16. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De Gebruiker van de Site wordt geïnformeerd dat de Site en zijn Elementen :

a) beschermd zijn door auteursrechten: dit kan het geval zijn voor foto's, artikelen, tekeningen, geanimeerde sequenties, computerprogramma's en / of voor alle Elementen van de site ;

b)  en / of beschermd zijn door de wetgeving inzake tekeningen en modellen: dit kan met name het geval zijn voor voertuigmodellen die op de Site verschijnen ;

c)  en / of beschermd zijn door de wetgeving inzake merkenrecht: dit kan onder meer het geval zijn voor het merk "RENAULT.", het RENAULT-logo en de voertuigmodeltekens die op de site voorkomen.

De aldus beschermde Elementen zijn eigendom van RENAULT of van derden die RENAULT hebben gemachtigd om deze te kunnen exploiteren.

Dientengevolge zijn enige reproductie, gebruik, weergave, aanpassing, wijziging, opname, vertaling, commercialisatie, gedeeltelijk of volledig, op welke manier dan ook en ongeacht de drager (op papier, in elektronische vorm, enz.) van welkdanig Element verboden zonder uitdrukkelijke en schriftelijke voorafgaande toestemming van RENAULT, op straffe dat het een inbreuk vormt op het auteursrecht en/of ontwerprecht en/of handelsmerk dat bestraft wordt door strafrechtelijke en civielrechtelijke sancties voorzien in de toepasselijke wetgeving.

 

17. WAARBORGEN

De Gebruiker verbindt zich ertoe om RENAULT en/of de Verkooppunten te waarborgen tegen elke procedure die tegen hen wordt ingesteld, of tegen elke klacht die door een derde partij tegen hen wordt ingediend vanwege het gebruik van de Site door de Gebruiker bij aan voorwaarden die niet voldoen aan de Algemene Voorwaarden.

Deze waarborg dekt elk bedrag dat RENAULT en/of de Verkooppunten om welke reden dan ook zouden moeten betalen, met inbegrip van honoraria van advocaten en erkende of opgelegde gerechtskosten.

Het Gebruik van de Site is niet gewaarborgd. RENAULT verleent geen expliciete of impliciete waarborg, met betrekking tot het gebruik van de Site door de Gebruiker en namelijk voor de beschikbaarheid, opportuniteit, tijdigheid, betrouwbaarheid en bruikbaarheid van de Site en zijn Elementen.

Evenzo waarborgt RENAULT niet dat de Elementen aan de verwachtingen en behoeften van de Gebruiker voldoen.

 

18. AANSPRAKELIJKHEID VAN RENAULT

RENAULT kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld in geval van wijziging, opschorting of onderbreking van de Site en/of van de toegang tot de Elementen, zonder dat deze lijst exhaustief is.

RENAULT kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor :

- de betrouwbaarheid van de datatransmissie,

- de tijden van toegang tot de Elementen van de Site,

- de eventuele beperkingen op de toegang tot het Internet of tot de netwerken die eraan zijn gekoppeld en, meer in het algemeen, voor enige storing in het Internetnetwerk die de goede werking van de Site verhindert,

- de onderbreking van toegangsnetwerken tot de Elementen,

- de volledige of gedeeltelijke onbeschikbaarheid van de Elementen vanwege onder meer de telecommunicatie-exploitant,

- het geval van een transmissiefout of een probleem met betrekking tot de beveiliging van de transmissies

- het geval van storing van de ontvangstapparatuur of telefoonlijn van de Gebruiker,

- de verzending en / of ontvangst van gegevens en / of informatie op het Internet,

- falen van ontvangstapparatuur of communicatielijnen,

- het verlies van e-mails en meer in het algemeen verlies van gegevens,

- routeringsproblemen

- de werking van software,

- elke technische en materiële fout die de mogelijkheid van het gebruik van de Site heeft verhinderd of beperkt.

RENAULT zou ertoe kunnen worden gebracht om de toegang tot de Elementen te onderbreken, met name voor onderhoudsredenen. Deze onderbreking zal gemeld worden door middel van een waarschuwing op de startpagina van de Site of door enig ander middel. RENAULT kan in geen enkel geval voor deze onderbreking aansprakelijk worden gesteld en geeft geen recht op vergoeding.

In geen enkel geval kan RENAULT aansprakelijk worden gesteld in geval van rechtstreekse of onrechtstreekse schade, zoals namelijk materiele, commerciële, morele en financiële schade, met inbegrip van winstderving, verlies van gegevens of programma’s die voortvloeien uit het gebruik van de Site en/of de Elementen.

In het geval dat een Verkooppunt een commercieel aanbod of een voorstel voor overname van het Voertuig verzendt naar het email adres, is het Verkooppunt de enige verantwoordelijke voor deze aanbod en kan RENAULT in geen enkel geval daarvoor aansprakelijk worden gesteld.

Op dezelfde manier, in het geval dat de Site de Gebruiker met een Verkooppunt in verbinding stelt, kan RENAULT in op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld als het Verkooppunt niet voldoet aan de verzoeken en behoeften van de Gebruiker.

De inverbindingstelling heeft voor RENAULT en het Verkooppunt geen waarde van verplichting.

 

19. INFORMATIE BETREFFENDE DE ELEMENTEN

De Elementen die op de pagina's van de Site verschijnen vormen algemene informatie die uitsluitend ter indicatieve titel wordt verstrekt, en zijn gebaseerd op de technische kenmerken die van kracht waren op het moment van het online zetten van de Site of van de update van de verschillende pagina's van de Site.

 

20. DIVERSEN

Indien welkdanige clausule van de Algemene Voorwaarden nietig en van onwaarde wordt verklaard, zal deze als ongeschreven worden beschouwd en zal zij niet de nietigheid van de andere clausules met zich meebrengen.

Het feit dat RENAULT één van de rechten die voortvloeien uit de Algemene Voorwaarden niet zou uitoefenen, vormt geenszins een afstand van het recht om deze rechten te doen naleven.

 

21. TOEPASSELIJK RECHT

De Site en deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

Elk geschil dat zou voortvloeien met betrekking tot de interpretatie en/of de uitvoering van deze Algemene Voorwaarden moet eerst minnelijk worden opgelost. Bij gebrek aan een minnelijke schikking, zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van Brussel.